§1 Postanowienie ogólne

1. Właścicielem sklepu 4care.com.pl jest:

4Care Poland Sp. z o.o.

ul. Aurelii Stachurki 8/8

43-603 Jaworzno

NIP: 632-200-86-77

KRS 0000433388

 

2. Sklep 4care.com.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. 4care.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. 4care.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§2 Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 4care.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

3. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep 4care.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

§3 Formy i koszty przesyłki, formy płatności i realizacja zamówień

1. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru oraz przelewem na konto Sklepu. Formy płatności opisane są na stronie “Dostawa”.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się: o w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) – automatycznie po złożeniu zamówienia, o w przypadku płatności dokonywanej przelewem – w chwili wpłynięcia płatności na konto Sklepu.

3. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

4. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

5. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie 4care.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

8. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

9. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem biuro@medex.krakow.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na „Skierowane do wysyłki”.

10. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§4 Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

3. Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

4. Koszty przesyłek za nieuzasadnione reklamacje (nie wynikające z winy producenta) ponosi Klient.

§5 Zwroty

1. Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

2. W celu dokonania zwrotu należy odesłać towar wraz z oryginalnym paragonem fiskalnym (fakturą) na adres: Biuro handlowe P.W. Medex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Krakowie ul. Podłęże 659 32-003 Podłęże, z dopiskiem „Zwrot”. W przypadku braku dowodu zakupu zwrot nie zostanie uznany, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

3. Dowód zakupu powinien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrot nie będzie rozpatrywany. Przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt.

4. Sklep dokona zwrotu pieniędzy za produkt w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, przelewem na rachunek bankowy Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

§6 Wymiany

1. W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany, czysty i bez zapachów (np. perfumy, kremy).

2. W celu dokonania wymiany należy odesłać towar wraz z oryginalnym paragonem fiskalnym (fakturą) na adres: Biuro handlowe P.W. Medex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Krakowie ul. Podłęże 659 32-003 Podłęże, z dopiskiem „Wymiana”. W przypadku braku dowodu zakupu zwrot nie zostanie uznany, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki wymiana nie będzie rozpatrywana. Przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt.Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

4. W przypadku powstania nadpłaty w wyniku wymiany, 4care.com.pl dokona zwrotu różnicy w cenie produktu w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, na rachunek bankowy Klienta.

5. W przypadku dopłaty należy uregulować podaną przez sklep należność wynikającą z różnic w cenach wymienianych towarów.

§7 Postanowienia końcowe

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Sklep 4care.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.